Профил
 

Общи Условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на електронен магазин „www.BestDrinks.bg”

 

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия са предназначени да регулират договорните правоотношения по договори за покупко-продажба от разстояние/дистанционни продажби между „Ноков и син“ ЕООД и потребител/ите, както физически, така и юридически лица, на електронни (Интернет) страници и услуги, находящи се на домейн www.BestDrinks.bg и поддомейните му и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от „Ноков и син“ ЕООД на Сайта. За да използвате този уебсайт или да извършите регистрация е необходимо Потребителят да е потвърдил при влизане в Сайта, че е навършил 18 години. Всеки потребител следва да се запознае с настоящите Общи условия, за да използвате Сайта. Ако Потребителят използва Сайта, се счита, че приема и е съгласен с Общите условия. Този уебсайт няма за цел подтикване към употреба на алкохол. Алкохолни напитки имат право да поръчват само пълнолетни лица, навършили осемнадесетгодишна възраст.

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът/Юридическото лице се съгласява да получава търговски съобщения с информация за нови, промоционални и други стоки на Сайта, като такива търговски съобщения не се считат непоискани по смисъла на Закона за електронната търговия. В случай че не желае да получава такава информация, Потребителят/Юридическото лице следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите, Закона за пощенските услуги и др.

 

  1. ДЕФИНИЦИИ:

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ е настоящия документ, който регулира отношенията между Потребителя/Юридическото лице и Търговеца и който е изключителна интелектуална собственост на Търговеца по смисъла на Закон за защита на авторското право и сродните му права на Република България. Чрез влизане в Електронния магазин (Уебсайта), Клиентът безусловно и изцяло се съгласява със смисъла на съдържанието им, независимо от начина, по който го е достъпил, както и в случаите, в които ползва който и да е сегмент, представляващ част от Уебсайта. С приемането на настоящите Общи Условия Клиентът се съгласява, потвърждението на договора сключен с Търговеца от разстояние, да се извършва чрез предоставеният от него адрес на електронна поща (e-mail), чрез телефонно обажданеили чрез Кратко Текстово Съобщение (SMS).

 

„ИНТЕРНЕТ“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.

 

„УЕБСАЙТ“/“ИНТЕРНЕТ САЙТ“ е цялата информация която е достъпна посредством Интернет на адрес www.BestDrinks.bg и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на Търговеца съгласно Закона за aвторско право и сродните права (ЗАПСП) на Република България.

 

ТЕРИТОРИЯ е територията на Република България, където само и единствено могат да бъдат използвани услугите на Уебсайта. Търговецът не доставя стоките, поръчани чрез Сайта, извън територията на Република България.

 

„ТЪРГОВЕЦ“ на Уебсайта www.BestDrinks.bg е „Ноков и син“ ЕООД, дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д. Петков, бл. 339, вх. Г, ап.92, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 175456759, ИН по ДДС BG175456759, телефон за контакт 0893 63 04 53 и 0 887 000 900 e-mail: nokovandson@gmail.com.
Сайтът предлага изцяло стоки от продуктовото портфолио на Перно Рикар България ЕООД.

 

„КЛИЕНТ“/”ПОТРЕБИТЕЛ“ е дееспособно лице, което е посетител на Уебсайта и което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Електронния магазин стоки. Доставка на алкохол и спиртни напитки се извършва на Клиента, само и единствено ако същият е навършил 18 години, което се доказва с документ за самоличност в момента на извършване на доставката от страна на Куриера. В случай че Клиентът откаже или не може да докаже, че е навършил 18 годишна възраст, Търговецът не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението си за доставка, като в този случай всички административни и транспортни разходи са за сметка на Клиента.

 

„ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ“ е валидно регистрирано по Територията търговско дружество и/или едноличен търговец или друг вид юридическо лице съгласно действащото законодателство, което, чрез представляващия и/или оторизиран служител на съответното юридическо лице, е извършило регистрация на Уебсайта, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Уебсайта стоки.

 

„ДОГОВОР” е свободното двустранно споразумение между Търговеца и Клиента, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стока от Електронния магазин. Договорът се счита за сключен, в момента, в който Търговецът е потвърдил Заявката от Клиента.

 

„СТРАНИ“ по договора са са Търговеца и Клиента.

 

„ЗАЯВКА“/”ОНЛАЙН ПОКУПКА“ представлява потвърдената от страна на Клиента готовност да закупи продукти от Търговеца, като тази готовност е отправена по електронен път чрез Уебсайта с крайна цел да се осъществи покупко-продажба на стоки от разстояние/дистанционна продажба. Търговецът изпраща потвърждение на Заявката към предварително посочен от Клиента адрес на електронна поща (e-mail) или по телефон.

 

„КУРИЕР” е търговец, който е физическо или юридическо лице, което доставя закупенатите от Клиента стоки до посочен от Клиента адрес и осъществява дейността си съгласно Закона за Пощенските Услуги (ЗПУ) на Република България.

 

„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“ представлява начин на плащане, което се осъществява при доставката на стоки и/или услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ) на Република България.

 

„РЕГИСТРАЦИЯ“ е процедура по попълване на данни и информация от Потребителя/Юридическото лице във форма за регистрация, необходими за целите на покупко-продажба на стоки чрез Уебсайта.

 

„ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ е електронен формуляр, който следва да бъде попълнен онлайн от Потребителя/Юридическото лице за целите на Регистрацията.

 

„ЛИЧНИ ДАННИ“ са данни и информация, предоставените от Потребителя/Юридическото лице при Регистрацията относно физически лица.

 

„СТОКИ“ са предлаганите в Уебсайта на Търговеца продукти за покупка от Потребителя/Юридическото лице.

 

„ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ” или „ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА“ е двустранно споразумение между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стоки посредством Уебсайта.

 

„РАБОТЕН ДЕН“ е всеки всеки ден, в който Българска Национална Банка осъществява дейност.

 

„НЕРАБОТЕН ДЕН“/ „ПОЧИВЕН ДЕН“  е всеки ден, който е официален празник на Република България или неработен ден(събоъта и неделя, освен когато не е обявен за “Работен Ден”).

 

„ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА“ е правото на Потребителя да се откаже от закупената стока посредством сключения договор за покупко-продажба от разстояние в съответствие с чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

 

„ПРИХВАЩАНЕ“ е правото на Търговеца да прихваща вземанията си от Потребителя/Юридическото лице за извършени административни, транспортни, куриерски и др. разходи, подлежащи на възстановяване от Потребителя/Юридическото лице с вземанията на Потребителя/Юридическото лице за възстановяване на заплатената цена при неосъществена доставка и/или при отказ от закупена стока.

 

  1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН/УЕБСАЙТ

Свързаността на Клиентите с електронния магазин www.BestDrinks.bg се осъществява чрез Интернет и достъпът до него е безплатен.

 

Търговецът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Клиента/Юридическото лице и Интернет свързаността.

 

За осъществяване на покупка от електронния магазин www.BestDrinks.bg е необходимo Клиентът/Юридическото лице да извърши регистрация на Сайта чрез попълване на всички задължителни полета в регистрационна форма, чрез която Потребителят/Юридическото лице декларира, че предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на покупко-продажбата от разстояние. Регистрирацията е безплатна и след нея Клиентът/Юридическото лице има възможност да използва всички услуги на онлайн магазина.

 

Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай че Клиентът/Юридическото лице е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация. В такива случаи Търговецът има право да откаже по-нататъшен достъп на Клиента/Юридическото лице до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

 

В електронния магазин www.BestDrinks.bg всяка Стока е с посочена цена, като всеки изложен артикул съдържа основните характеристики на продукта заедно с допълнителна информация, която да помогне на Клиента да направи своя информиран избор за покупка.

 

Търговецът си запазва правото да публикува имена, марки и друга информация за стоки на английски или друг език, когато:
– Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

 

– Няма общоприета еднозначна терминология на български език;

 

– Самата стока или описание е носител на информация на английски или друг език.

 

В страницата на всеки продукт има бутон „Купи“, като натискането му добавя избрания продукт във виртуален списък с покупки на Клиента. Съдържанието на кошницата се запазва до момента, в който Клиента реши да продължи с покупка на продуктите. Клиентът може да продължи да разглежда съдържанието на виртуалната списък с покупки, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. Заявката се активира след въвеждане на данните на Клиента, информация за доставка и преглед на закупените стоки и потвърждение на покупката.

 

Допълнителен контакт с доставчика можете да намерите тук: https://nokovandson.com/kontakti

 

  1. ЗАЯВКА НА ПРОДУКТИ (СТОКИ)

За заявяване на стоки от електронния магазин е необходимо Клиентът да предостави точни данни относно:

 

– Актуален адрес на електронната си поща (e-mail);

 

–  Пълен и коректен адрес, на който да получи стоката;

 

–  Коректно попълнени данни за контакт съдържащи име, фамилия и телефонен номер за връзка с клиента;

 

–  Ако Клиентът е юридическо лице, той следва да посочи име, форма на управление, материално отговорно лице и ЕИК на дружество за издаване на фактура с коректни данни.

 

Заявката се счита за отправена към електронния магазин с натискане на бутон „Потвърди“ след избиране на продукта и попълване на данните за доставка на заявката.

 

След успешна Заявка, Клиентът получава потвърждение чрез e-mail на посочения от него e-mail адрес и/или чрез телефонно обаждане към посочения от него мобилен телефонен номер.

 

Ако поръчаната стока (конкретен артикул) не е в наличност или ако някоя услуга не може да бъде доставена Търговецът уведомява Клиента и в случай, че Клиентът не се съгласи Заявката да се замени за друга стока (аналогичен артикул), то Заявката бива анулирана.

 

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът/Юридическото лице е информиран, че Сайтът отразява наличността на стоките към момента на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Сайта. До изричното потвърждение на поръчката от страна на Търговеца, генерираната поръчка е със статус „Заявка“ и при всички случаи Търговецът следва да потвърди на възможността или невъзможността за доставка на заявените през Сайта стоки, като едва след потвърждението генерираната поръчка се счита приета и договорът за покупко-продажба от разстояние сключен.

 

Заявките в електронния магазин на www.BestDrinks.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като тяхното доставка е в обозначените времеви интервали в т.4.

 

Работното време на консултантите на онлайн магазин www.BestDrinks.bg е:

 

От понеделник до петък от 09:00 до 19:00 часа.

Почивен ден: събота и неделя.

 

Заявки, които са получени с непълни, неточни или липсващи данни за Клиента, а именно име, фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес за доставка, се задържат до изясняването на коректните данни за Клиента.

 

Клиентът може да откаже вече направена заявка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като в случай на отказ в деня на доставката се приспадат административните и транспортни разходи, които остават за сметка на Клиента.

 

  1. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ

След постъпване на Заявка от Клиента, той получава уведомление за успешно приетата Заявка чрез e-mail и/или телефонно обаждане от страна на Търговеца.

 

Търговецът доставя само успешно приетите Заявки. Доставката на поръчана стока се извършва в рамките на 72 часа чрез куриерска фирма Еконт – в работното време на Куриерите съгласно т.4.4. и не се извършва в дни, които се падат неделя или са официални празници на Република България. Доставката се таксува съгласно тарифа, публикувана от Търговеца и потвърдена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.

 

4.4.Работните дни за Куриерите за доставка на стоки на www.BestDrinks.bg са:

 

От понеделник до петък: от 10:00 до 18:00 часа.

Събота: от 10:00 до 13:00 часа.

Почивен ден за куриерите: неделя и всеки национален празник на Република България.

 

Доставката се извършва до предварително уточнен и посочен от Клиента адрес (жилищен или служебен) или до офис на куриерска фирма в съответното населено място.

 

Цените за доставка на стоки и/или услуги са описани непосредствено преди приключване на Заявката.

 

Всяка Заявка е предварително застрахована от Търговеца, като застрахователните разходи са за сметка наТърговеца.

 

Ако Клиентът не приеме Заявката на посочения от него адрес в посочения времеви диапазон и не направи необходимото за да получи Заявката в предварително уговорените с Търговеца срок и локация, Търговецът се освобождава от задължението да изпълни Заявката. В този случай цената на стоките и на доставката, както и административните и транспортни разходи остават дължими от страна на Клиента.

 

Доставка на Алкохолни Напитки се извършва към Клиент, само ако същия е на възраст над 18 години, което той/тя доказва с документ за самоличност в момента на извършване на доставката от страна на Куриера. В случай, че лицето, което приема доставката не може да докаже, че е над 18 годишна възраст, Търговецът не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението си да изпълни Заявката. В този случай цената на стоката, както и всички административни и транспортни разходи са за сметка на Клиента.

 

В процеса на приемо-предаване на стоката Клиентът или трето лице приема стоките и/или услугите, подписва придружаващите ги документи и Заявката се счита за изпълнена. Трето лице може да бъде всяко физическо лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката и е на посочения за доставка от Клиента адрес. 

оставката се извършва в рамките на 24 часа, след потвърждение по телефона за контакти от наш служител.

ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ, ДОСТАВКАТА ВИ Е:

При поръчки на стойност до 149.99 лв. с ДДС, доставката Ви е 9,99 лв. с ДДС.

При поръчки на стойност над 150 лв. с ДДС, доставката Ви е БЕЗПЛАТНА

ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ИЗВЪН ГР. СОФИЯ:

Доставката се доставя с куриер за ваша сметка.

Доставката се изпълнява според условията за доставка на куриера.

Относно правилата за доставки на фирма Еконт за поръчки/доставки извън работно време, моля да да посетите следния линк http://www.econt.com/денонощен-куриер/

Цената на доставката е съобразно килограмите и обема на пратката и ще ви бъде съобщена от наш служител.

I. Предмет

1. Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия и на действащото законодателство. Онлайн магазинът предоставя информация за предлаганите продукти и продажната цена, с включени всички данъци и такси, информация за начина на плащане и доставка.

 

  1. АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието на Уебсайта www.BestDrinks.bg е със защитени авторски права и е собственост на Перно Рикар България ЕООД. В това число влиза цялата публикувана информация, структурата на Уебсайта, графични изображения, снимки, описания на продукти, описания на услуги и др.

 

Забранява се копиране на текстове или изображения от www.BestDrinks.bg, както и поставянето им в други Уебсайтове, онлайн магазини или други рекламни материали от всякакъв тип, без изричното писмено съгласие от страна на Перно Рикар България ЕООД. Перно Рикар България ЕООД предоставя единствено правото собственици на други Уебсайтове и частни потребители да публикуват връзки към страници от www.BestDrinks.bg с некомерсиална цел.

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички условия в т. 10 важат и за Перно Рикар България ЕООД, която също е регистрирана като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

Събираните лични данни са информация, която служи за идентификация на Потребителя във връзка с процеса на Заявка – като, но не изчерпателно – лични имена, дата на раждане, пощенски адрес и e-mail адрес; предпочитания във връзка с предлаганите продукти и историята на покупките; и други видове информация, които ще помогнат на „Ноков и син“ ЕООД и Перно Рикар България ЕООД в предоставянето на продукти и услуги.

С предоставянето на личните си данни и приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си личните му данни да бъдат използвани от „Ноков и син“ ЕООД и Перно Рикар България ЕООД за изпращане на оферти с маркетингови цели (като бюлетини и каталози); провеждането на анализи, с оглед предоставяне на подходящи оферти с маркетингови цели и информация; удостоверяване на навършена възраст, която се изисква по закон за посещение на сайтове на алкохолни марки; изпращане на анкетни карти, свързани с предлаганите оферти и услуги; уведомяване на победителите в състезания, организирани онлайн. „Ноков и син“ ЕООД и Перно Рикар България ЕООД ще съхранявта личните данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени по-горе.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Ноков и син“ ЕООД и Перно Рикар България ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

Предоставените от Потребителя лични данни не се предоставят на трети лица (извън „Ноков и син“ ЕООД и Перно Рикар България ЕООД). Изключение прави само предоставяне на данните за доставка на куриерската фирма като име, телефон, адрес за доставка. Данните могат да бъдат предоставени и ако бъдат изискани по законен ред от полиция, прокуратура или следствени служби.

Вашите данни се защитават съвестно със съответните технически и организационни мерки от загуба, манипулация и неупълномощен достъп.