Профил
 

Общи Условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на електронен магазин „www.BestDrinks.bg”

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия са предназначени да регулират договорните правоотношения по договори за покупко-продажба от разстояние/дистанционни продажби между „Ноков и син“ ЕООД и потребител/ите, както физически, така и юридически лица, на електронни (Интернет) страници и услуги, находящи се на домейн www.BestDrinks.bg и поддомейните му и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от „Ноков и син“ ЕООД на Сайта. За да използвате този уебсайт или да извършите регистрация е необходимо Потребителят да е потвърдил при влизане в Сайта, че е навършил 18 години. Всеки потребител следва да се запознае с настоящите Общи условия, за да използвате Сайта. Ако Потребителят използва Сайта, се счита, че приема и е съгласен с Общите условия. Този уебсайт няма за цел подтикване към употреба на алкохол. Алкохолни напитки имат право да поръчват само пълнолетни лица, навършили осемнадесетгодишна възраст.

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът/Юридическото лице се съгласява да получава търговски съобщения с информация за нови, промоционални и други стоки на Сайта, като такива търговски съобщения не се считат непоискани по смисъла на Закона за електронната търговия. В случай че не желае да получава такава информация, Потребителят/Юридическото лице следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите, Закона за пощенските услуги и др.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ:

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ е настоящия документ, който регулира отношенията между Потребителя/Юридическото лице и Търговеца и който е изключителна интелектуална собственост на Търговеца по смисъла на Закон за защита на авторското право и сродните му права на Република България. Чрез влизане в Електронния магазин (Уебсайта), Клиентът безусловно и изцяло се съгласява със смисъла на съдържанието им, независимо от начина, по който го е достъпил, както и в случаите, в които ползва който и да е сегмент, представляващ част от Уебсайта. С приемането на настоящите Общи Условия Клиентът се съгласява, потвърждението на договора сключен с Търговеца от разстояние, да се извършва чрез предоставеният от него адрес на електронна поща (e-mail), чрез телефонно обажданеили чрез Кратко Текстово Съобщение (SMS).

 

„ИНТЕРНЕТ“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.

 

„УЕБСАЙТ“/“ИНТЕРНЕТ САЙТ“ е цялата информация която е достъпна посредством Интернет на адрес www.BestDrinks.bg и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на Търговеца съгласно Закона за aвторско право и сродните права (ЗАПСП) на Република България.

 

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”/„ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН“/“ОНЛАЙН МАГАЗИН“ е Уебсайт, намиращ се на интернет адрес www.BestDrinks.bg, който представлява виртуална платформа за покупко-продажба на стоки и има за цел да послужи за постигане на съгласие между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице за осъществяването на договор за покупко-продажба от разстояние/дистанционна продажба помежду им по отношение на предлаганите стоки на Уебсайта.

 

ТЕРИТОРИЯ е територията на Република България, където само и единствено могат да бъдат използвани услугите на Уебсайта. Търговецът не доставя стоките, поръчани чрез Сайта, извън територията на Република България.

 

„ТЪРГОВЕЦ“ на Уебсайта www.BestDrinks.bg е „Ноков и син“ ЕООД, дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д. Петков, бл. 339, вх. Г, ап.92, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 175456759, ИН по ДДС BG175456759, телефон за контакт 0893 63 04 53 и 0 887 000 900 e-mail: nokovandson@gmail.com.
Сайтът предлага изцяло стоки от продуктовото портфолио на Перно Рикар България ЕООД.

 

„КЛИЕНТ“/”ПОТРЕБИТЕЛ“ е дееспособно лице, което е посетител на Уебсайта и което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Електронния магазин стоки. Доставка на алкохол и спиртни напитки се извършва на Клиента, само и единствено ако същият е навършил 18 години, което се доказва с документ за самоличност в момента на извършване на доставката от страна на Куриера. В случай че Клиентът откаже или не може да докаже, че е навършил 18 годишна възраст, Търговецът не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението си за доставка, като в този случай всички административни и транспортни разходи са за сметка на Клиента.

 

„ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ“ е валидно регистрирано по Територията търговско дружество и/или едноличен търговец или друг вид юридическо лице съгласно действащото законодателство, което, чрез представляващия и/или оторизиран служител на съответното юридическо лице, е извършило регистрация на Уебсайта, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Уебсайта стоки.

 

„ДОГОВОР” е свободното двустранно споразумение между Търговеца и Клиента, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стока от Електронния магазин. Договорът се счита за сключен, в момента, в който Търговецът е потвърдил Заявката от Клиента.

 

„СТРАНИ“ по договора са са Търговеца и Клиента.

 

„ЗАЯВКА“/”ОНЛАЙН ПОКУПКА“ представлява потвърдената от страна на Клиента готовност да закупи продукти от Търговеца, като тази готовност е отправена по електронен път чрез Уебсайта с крайна цел да се осъществи покупко-продажба на стоки от разстояние/дистанционна продажба. Търговецът изпраща потвърждение на Заявката към предварително посочен от Клиента адрес на електронна поща (e-mail) или по телефон.

 

„КУРИЕР” е търговец, който е физическо или юридическо лице, което доставя закупенатите от Клиента стоки до посочен от Клиента адрес и осъществява дейността си съгласно Закона за Пощенските Услуги (ЗПУ) на Република България.

 

„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“ представлява начин на плащане, което се осъществява при доставката на стоки и/или услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ) на Република България.

 

„РЕГИСТРАЦИЯ“ е процедура по попълване на данни и информация от Потребителя/Юридическото лице във форма за регистрация, необходими за целите на покупко-продажба на стоки чрез Уебсайта.

 

„ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ е електронен формуляр, който следва да бъде попълнен онлайн от Потребителя/Юридическото лице за целите на Регистрацията.

 

„ЛИЧНИ ДАННИ“ са данни и информация, предоставените от Потребителя/Юридическото лице при Регистрацията относно физически лица.

 

„СТОКИ“ са предлаганите в Уебсайта на Търговеца продукти за покупка от Потребителя/Юридическото лице.

 

„ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ” или „ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА“ е двустранно споразумение между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стоки посредством Уебсайта.

 

„РАБОТЕН ДЕН“ е всеки всеки ден, в който Българска Национална Банка осъществява дейност.

 

„НЕРАБОТЕН ДЕН“/ „ПОЧИВЕН ДЕН“  е всеки ден, който е официален празник на Република България или неработен ден(събоъта и неделя, освен когато не е обявен за “Работен Ден”).

 

„ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА“ е правото на Потребителя да се откаже от закупената стока посредством сключения договор за покупко-продажба от разстояние в съответствие с чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

 

„ПРИХВАЩАНЕ“ е правото на Търговеца да прихваща вземанията си от Потребителя/Юридическото лице за извършени административни, транспортни, куриерски и др. разходи, подлежащи на възстановяване от Потребителя/Юридическото лице с вземанията на Потребителя/Юридическото лице за възстановяване на заплатената цена при неосъществена доставка и/или при отказ от закупена стока.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН/УЕБСАЙТ

Свързаността на Клиентите с електронния магазин www.BestDrinks.bg се осъществява чрез Интернет и достъпът до него е безплатен.

 

Търговецът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Клиента/Юридическото лице и Интернет свързаността.

 

За осъществяване на покупка от електронния магазин www.BestDrinks.bg е необходимo Клиентът/Юридическото лице да извърши регистрация на Сайта чрез попълване на всички задължителни полета в регистрационна форма, чрез която Потребителят/Юридическото лице декларира, че предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на покупко-продажбата от разстояние. Регистрирацията е безплатна и след нея Клиентът/Юридическото лице има възможност да използва всички услуги на онлайн магазина.

 

Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай че Клиентът/Юридическото лице е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация. В такива случаи Търговецът има право да откаже по-нататъшен достъп на Клиента/Юридическото лице до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

 

В електронния магазин www.BestDrinks.bg всяка Стока е с посочена цена, като всеки изложен артикул съдържа основните характеристики на продукта заедно с допълнителна информация, която да помогне на Клиента да направи своя информиран избор за покупка.

 

Търговецът си запазва правото да публикува имена, марки и друга информация за стоки на английски или друг език, когато:
– Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

 

– Няма общоприета еднозначна терминология на български език;

 

– Самата стока или описание е носител на информация на английски или друг език.

 

В страницата на всеки продукт има бутон „Купи“, като натискането му добавя избрания продукт във виртуален списък с покупки на Клиента. Съдържанието на кошницата се запазва до момента, в който Клиента реши да продължи с покупка на продуктите. Клиентът може да продължи да разглежда съдържанието на виртуалната списък с покупки, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. Заявката се активира след въвеждане на данните на Клиента, информация за доставка и преглед на закупените стоки и потвърждение на покупката.

 

Допълнителен контакт с доставчика можете да намерите тук: https://nokovandson.com/kontakti

 

 1. ЗАЯВКА НА ПРОДУКТИ (СТОКИ)

За заявяване на стоки от електронния магазин е необходимо Клиентът да предостави точни данни относно:

 

– Актуален адрес на електронната си поща (e-mail);

 

–  Пълен и коректен адрес, на който да получи стоката;

 

–  Коректно попълнени данни за контакт съдържащи име, фамилия и телефонен номер за връзка с клиента;

 

–  Ако Клиентът е юридическо лице, той следва да посочи име, форма на управление, материално отговорно лице и ЕИК на дружество за издаване на фактура с коректни данни.

 

Заявката се счита за отправена към електронния магазин с натискане на бутон „Потвърди“ след избиране на продукта и попълване на данните за доставка на заявката.

 

След успешна Заявка, Клиентът получава потвърждение чрез e-mail на посочения от него e-mail адрес и/или чрез телефонно обаждане към посочения от него мобилен телефонен номер.

 

Ако поръчаната стока (конкретен артикул) не е в наличност или ако някоя услуга не може да бъде доставена Търговецът уведомява Клиента и в случай, че Клиентът не се съгласи Заявката да се замени за друга стока (аналогичен артикул), то Заявката бива анулирана.

 

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът/Юридическото лице е информиран, че Сайтът отразява наличността на стоките към момента на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Сайта. До изричното потвърждение на поръчката от страна на Търговеца, генерираната поръчка е със статус „Заявка“ и при всички случаи Търговецът следва да потвърди на възможността или невъзможността за доставка на заявените през Сайта стоки, като едва след потвърждението генерираната поръчка се счита приета и договорът за покупко-продажба от разстояние сключен.

 

Заявките в електронния магазин на www.BestDrinks.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като тяхното доставка е в обозначените времеви интервали в т.4.

 

Работното време на консултантите на онлайн магазин www.BestDrinks.bg е:

 

От понеделник до петък от 09:00 до 19:00 часа.

Почивен ден: събота и неделя.

 

Заявки, които са получени с непълни, неточни или липсващи данни за Клиента, а именно име, фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес за доставка, се задържат до изясняването на коректните данни за Клиента.

 

Клиентът може да откаже вече направена заявка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като в случай на отказ в деня на доставката се приспадат административните и транспортни разходи, които остават за сметка на Клиента.

 

 1. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ

След постъпване на Заявка от Клиента, той получава уведомление за успешно приетата Заявка чрез e-mail и/или телефонно обаждане от страна на Търговеца.

 

Търговецът доставя само успешно приетите Заявки. Доставката на поръчана стока се извършва в рамките на 72 часа чрез куриерска фирма Еконт – в работното време на Куриерите съгласно т.4.4. и не се извършва в дни, които се падат неделя или са официални празници на Република България. Доставката се таксува съгласно тарифа, публикувана от Търговеца и потвърдена от Клиента в процеса на генериране на Заявката.

 

4.4.Работните дни за Куриерите за доставка на стоки на www.BestDrinks.bg са:

 

От понеделник до петък: от 10:00 до 18:00 часа.

Събота: от 10:00 до 13:00 часа.

Почивен ден за куриерите: неделя и всеки национален празник на Република България.

 

Доставката се извършва до предварително уточнен и посочен от Клиента адрес (жилищен или служебен) или до офис на куриерска фирма в съответното населено място.

 

Цените за доставка на стоки и/или услуги са описани непосредствено преди приключване на Заявката.

 

Всяка Заявка е предварително застрахована от Търговеца, като застрахователните разходи са за сметка наТърговеца.

 

Ако Клиентът не приеме Заявката на посочения от него адрес в посочения времеви диапазон и не направи необходимото за да получи Заявката в предварително уговорените с Търговеца срок и локация, Търговецът се освобождава от задължението да изпълни Заявката. В този случай цената на стоките и на доставката, както и административните и транспортни разходи остават дължими от страна на Клиента.

 

Доставка на Алкохолни Напитки се извършва към Клиент, само ако същия е на възраст над 18 години, което той/тя доказва с документ за самоличност в момента на извършване на доставката от страна на Куриера. В случай, че лицето, което приема доставката не може да докаже, че е над 18 годишна възраст, Търговецът не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението си да изпълни Заявката. В този случай цената на стоката, както и всички административни и транспортни разходи са за сметка на Клиента.

 

В процеса на приемо-предаване на стоката Клиентът или трето лице приема стоките и/или услугите, подписва придружаващите ги документи и Заявката се счита за изпълнена. Трето лице може да бъде всяко физическо лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката и е на посочения за доставка от Клиента адрес. 

оставката се извършва в рамките на 24 часа, след потвърждение по телефона за контакти от наш служител.

ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ, ДОСТАВКАТА ВИ Е:

При поръчки на стойност до 149.99 лв. с ДДС, доставката Ви е 9,99 лв. с ДДС.

При поръчки на стойност над 150 лв. с ДДС, доставката Ви е БЕЗПЛАТНА

ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ИЗВЪН ГР. СОФИЯ:

Доставката се доставя с куриер за ваша сметка.

Доставката се изпълнява според условията за доставка на куриера.

Относно правилата за доставки на фирма Еконт за поръчки/доставки извън работно време, моля да да посетите следния линк http://www.econt.com/денонощен-куриер/

Цената на доставката е съобразно килограмите и обема на пратката и ще ви бъде съобщена от наш служител.

I. Предмет

1. Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия и на действащото законодателство. Онлайн магазинът предоставя информация за предлаганите продукти и продажната цена, с включени всички данъци и такси, информация за начина на плащане и доставка.

II. Покупко-продажба

2. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. Продавачът си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, продавачът, в рамките на 24 часа в работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява потребителя – чрез обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от потребителя имейл – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание.

3. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката НОКОВ И СИН ЕООД, чрез „www.nokovandson.com” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4. Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след извършване на следните фактически действия:

– А. Регистрация в онлайн магазина на уеб сайта „www.nokovandson.com”;

– Б. Връзка с търговеца може да бъде установена чрез:

– Online телефон: +359 887 000 900
– Skype: Warehouse NOKOV&SON
– Email адрес: nokovandson@gmail.com

– В. Избор на артикул по вид и цена;

– Г. Натиска бутона “Поръчай”, като това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично.

5. След подаване на поръчката към “НОКОВ И СИН” ЕООД чрез уеб сайта “www.nokovandson.com” потребителя ще получи обаждане или мейл, за да потвърди своето категорично желание за направената поръчка. Чрез този контакт потребителя ще получи информация за цената на продукта при промяна от страна на вноситела или производителя и точната сума за транспортни разходи.

6. Цената на всяка стока може да се променя динамично. Плащането на продуктите става по следния начин – плащане в брой на куриера при доставката;плащане по банков път – при този случай продукта/поръчката/ се изпраща след като трансфера бъде отразен в нашата сметка.

 1. ЦЕНИ

Всички цени в www.BestDrinks.bg са в български лева и включват ДДС. Те се отнасят за конкретен артикул с посочено количество (единична бройка, стек, кашон или специален пакет). Цените не включват административните такси за опаковане и транспортиране до адреса на Клиента, като в момента на финализиране на Заявката Клиентът потвърждава към Търговеца административните и транспортни такси.

 

Всички цени, които са потвърдени от страна на Клиента, независимо дали потвърждението е изпратено в процеса на заявяване на стоката или в процеса на плащане, са дължими от страна на Клиента към Търговеца. Цени, които не са обявени от страна на Търговеца и не са предварително потвърдени от страна на Клиента с електронната заявка или в процеса на извършване на електронното плащане, не са дължими.

 

 1. ПЛАЩАНЕ

Плащането на Заявката може да се осъществи по два различни начина в зависимост от жаланието на Клиента както следва:

 

–        „С кредитна или дебитна карта“ в момента на поръчката;

–        „С наложен платеж”, което представлява плащане в брой в момента на доставката;

Крайната сума за плащане е предварително одобрена и потвърдена от Клиента.

 

Цената на всяка поръчана от Клиента стока е предварително обявена в Уебсайта и Търговецът си запазва правото да прави промени в ценовата си политика, които промени по никакъв начин не могат да се отразяват на стоки, които са вече поръчани от страна на Клиента и потвърдени от страна на Търговеца.

 

 1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И РЕКЛАМАЦИЯ

Клиентът има правото на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 15 дни след получаване на стоката.

 

Отказ от Договора може да се направи и пред куриера в момента на доставяне на стоката, ако стоката е доставена след предварително уточнения времеви диапазон и това забавяне не е причинено от Клиента или причина за него е непреодолима сила или форсмажор.

 

При отказ от Договора Клиентът е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид, с неотворена (неразпечатана) опаковка и със запазен етикет и бандерол (когато такъв има).

 

В случай на отказ от Договора и в случай, че Клиентът вече е заплатил стоката му се възстановява предплатената сума за върнатата стока по посочена от Клиента банкова сметка на негово име в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Не се възстановяват суми на Клиента, докато той не върне стоката в ненарушен търговски вид. Ако стоката не бъде върната в рамките на 15 дни след получаване на стоката, отказът от Договора не произвежда действие.

 

За да упражни правото си на отказ от Договора, Клиентът следва да уведоми Търговеца за трите си имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (като напр. писмо за отказ от договора от разстояние, изпратено по пощата или електронна поща). За целта може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

 

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

„……….“ …………
гр…………….., бул. ……………… No …………..,
email: ……………………..:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.“

_______________________________________________________________________________

 

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път (e-mail) стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на Сайта, като в случай че използва тази възможност, Търговецът незабавно ще изпрати по e-mail съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от Договора.
Рекламация може да се направи само когато закупената стока не съответства на договореното между страните съгласно Договора, като несъответствието в Договора между страните може да се изразява в:

 

– В момента на доставката Клиентът констатира производствени дефекти на стоката;

 

– В момента на доставката Клиентът констатира дефекти на опаковката на стоката, които дефекти са причинили дефект или повреда на съдържанието на стоката;

 

– В момента на доставката Клиентът констатира липси в количеството на стоката;

 

– В момента на доставка Клиентът установява, че е получил грешна стока, различна от поръчаната в Договора;

 

– В момента на доставката Клиентът констатира повреда на стоката при транспортирането.

 

Рекламация на стоката може да се предяви пред Търговеца на посочения e-mail адрес nokovandson@gmail.com, като едновременно с това Клиентът следва да върне стоката в 15-дневния срок. и в оригиналната и неотворена опаковка.

 

В случай на рекламация Клиентът може да замени конкретния артикул за същия без дефекти или аналогичен артикул на поръчания или да поиска връщане на стоката срещу възстановяване на вече платената сума за доставената стока. Представител на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да се осъществи за съвсем друг артикул на цена равна или надвишаваща вече поръчания (ако цената надвишава тази на Заявката, Клиентът доплаща разликата, а ако новия артикул е на цена по-ниска от платената от Клиента цена, се възстановява разликата между цената на заменения и цената на новия артикул).

 

Ако е наложителна рекламация, извън случаите на фабричен дефект или повреди при транспорта, връщането на стоката се осъществява при следните условия:

 

– Стоката е с отличен търговски вид (целостта на опаковката, капачката и етикета не са повредена, стоката не е отваряна, не е надраскана, от нея не е консумирано).

 

– Стоката е със запазена оригинална опаковка, бандерол и етикет.

 

– Клиентът заплати транспортните разходите за осъществяването на рекламацията.

 

Всички повреди, удари, счупвания и други физически щети по стоката е необходимо да бъдат докладвани незабавно на Търговеца в момента на приемане на стоката от Клиента, а в случай че това не е направено в момента на предаване на доставката, рекламация на такова основание не може да бъде направена.

 

Връщането на стока, независимо дали е при отказ от договора или при рекламация, се осъществява на адресa посочен върху стоковата разписка, с която Клиентът е получил Заявката, следва да представи и при замяната.

 

В случаите на замяна на стоки, всички двупосочни административни такси и двупосочните транспортни разходи за осъществяване на замяната са за сметка на Клиента, освен в случаите, в които замяната се налага по вина на електронния магазин. В случай, че Kлиентът желае да замени или да върне продукт, това може да стане само след надлежно известяване на Търговеца.

 

ВНИМАНИЕ: Правото на отказ от договора от страна на Потребителя НЕ СЕ прилага за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им.

 

В случаите на замяна на стоки Клиентът трябва да се свърже с Търговеца на телефонен номер +359 887 000 900; +359 893 630 453 за уточняване на детайлите съпътстващи процеса по връщане на стоката.

 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието на Уебсайта www.BestDrinks.bg е със защитени авторски права и е собственост на Перно Рикар България ЕООД. В това число влиза цялата публикувана информация, структурата на Уебсайта, графични изображения, снимки, описания на продукти, описания на услуги и др.

 

Забранява се копиране на текстове или изображения от www.BestDrinks.bg, както и поставянето им в други Уебсайтове, онлайн магазини или други рекламни материали от всякакъв тип, без изричното писмено съгласие от страна на Перно Рикар България ЕООД. Перно Рикар България ЕООД предоставя единствено правото собственици на други Уебсайтове и частни потребители да публикуват връзки към страници от www.BestDrinks.bg с некомерсиална цел.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Ноков и син“ ЕООД с ЕИК 175456759 e регистрирана като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни с идентификационен No 402314. Като такъв „Ноков и син“ ЕООД има политика в съответствие със закона, в която е указан начина за обработка и защита на личните данни, получени от лицата, за които те се отнасят.

Всички условия в т. 10 важат и за Перно Рикар България ЕООД, която също е регистрирана като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

„Ноков и син“ ЕООД обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

„Ноков и син“ ЕООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично вдава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

Събираните лични данни са информация, която служи за идентификация на Потребителя във връзка с процеса на Заявка – като, но не изчерпателно – лични имена, дата на раждане, пощенски адрес и e-mail адрес; предпочитания във връзка с предлаганите продукти и историята на покупките; и други видове информация, които ще помогнат на „Ноков и син“ ЕООД и Перно Рикар България ЕООД в предоставянето на продукти и услуги.

С предоставянето на личните си данни и приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си личните му данни да бъдат използвани от „Ноков и син“ ЕООД и Перно Рикар България ЕООД за изпращане на оферти с маркетингови цели (като бюлетини и каталози); провеждането на анализи, с оглед предоставяне на подходящи оферти с маркетингови цели и информация; удостоверяване на навършена възраст, която се изисква по закон за посещение на сайтове на алкохолни марки; изпращане на анкетни карти, свързани с предлаганите оферти и услуги; уведомяване на победителите в състезания, организирани онлайн. „Ноков и син“ ЕООД и Перно Рикар България ЕООД ще съхранявта личните данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени по-горе.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Ноков и син“ ЕООД и Перно Рикар България ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

Предоставените от Потребителя лични данни не се предоставят на трети лица (извън „Ноков и син“ ЕООД и Перно Рикар България ЕООД). Изключение прави само предоставяне на данните за доставка на куриерската фирма като име, телефон, адрес за доставка. Данните могат да бъдат предоставени и ако бъдат изискани по законен ред от полиция, прокуратура или следствени служби.

Вашите данни се защитават съвестно със съответните технически и организационни мерки от загуба, манипулация и неупълномощен достъп.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

Търговецът носи цялата отговорност за евентуални недостатъци на стоката и за процеса по изпълнение на Договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми.

 

Търговецът не носи отговорност в случаите на промяна на опаковка, етикет или бутилка от страна на производителя, вследствие променена маркетингова визия на даден продукт (не се визира съдържанието на продукта).

 

Tърговецът не носи отговорност за евентуално несъответствие между опаковката на продукта и илюстративното му изображение в Уебсайта.

 

Търговецът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно потвърждаване на генерирани поръчки от Клиента/Юридическото лице, статусът на негови или на други Потребители/Юридически лица запитвания, въпроси и запитвания за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.